NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.044
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.044
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:15.082
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.043
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:15.082
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.042
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.042
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:14.082
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.041
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:13.082
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.040
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-01-26 08:14:54.040