NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.725
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:12:21.778
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:12:21.778
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:12:21.778
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:12:21.778
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.724
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-03-30 17:13:15.723