NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.904
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.903
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:38:56.915
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.902
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:38:55.915
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.900
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.899
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:38:52.915
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.897
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:38:51.915
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.896
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2022-08-11 14:39:09.895