NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.118
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.117
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:10.124
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.115
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:08.124
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.113
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.112
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:05.124
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.110
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:04.124
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.109
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2021-07-25 05:38:18.108