NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.509
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.509
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:12.550
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.508
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:11.550
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.508
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.507
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:10.550
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.507
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:09.550
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.506
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2020-07-12 05:35:53.506