NO. 基础服务名称 服务状态 接口状态 检测时间
1 数据库服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.738
2 基础数据接口
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.738
3 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:17.780
4 国内监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.737
5 国外监控节点
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:16.780
6 站点连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.737
7 接口 API 监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.737
8 设备连通性监控引擎
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:15.780
9 App 推送通知服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.736
10 基础短信服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:15.780
11 短信推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.735
12 电话语音推送服务
可用
可用
状态监测于 2023-09-22 14:12:59.735